Algemene Voorwaarden

AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN : Welkom! Uiteraard waarderen we uw lidmaatschap van MeedoenAanOnderzoek.nl, er zijn echter wel enkele voorwaarden van toepassing op uw lidmaatschap. Voordat u begint met het invullen van enquetes. MeedoenAanOnderzoek.nl werkt samen met Cint, een internationale partij op het gebied van marktonderzoek. De volgende voorwaarden zijn dan ook van toepassing op het gebruik van het Cint systeem.

Cint behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en aan te passen zoals hieronder uiteengezet. Bezoek deze pagina regelmatig om ervoor te zorgen dat u bekend bent met de nieuwste voorwaarden. Alle regels van het lidmaatschap van het MeedoenAanOnderzoek.nl panel worden hierbij door verwijzing opgenomen in de Algemene Voorwaarden. Houd er rekening mee dat uw voortzetting van het lidmaatschap van uw aanvaarding van de bepalingen en voorwaarden betekent, evenals de bepalingen in onze privacyverklaring. Indien u niet akkoord gaat of wanneer u niet over de juiste wettelijke bevoegdheid tot het aangaan van al deze Algemene Voorwaarden beschikt dient u onmiddellijk deze site te verlaten.

Definities

  • De termen “jij”, “je”, “jou” en “u” verwijzen naar de persoon of het bedrijf die deze site gebruikt;
  • De termen “wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar de beheerders van het paneel
  • Lidmaatschap verwijst de leden van het panel

“Inzending ” verwijst naar alle commentaar, feedback , suggesties , ideeën , en andere inzendingen bekendgemaakt, ingediend of die direct of indirect worden aangeboden aan het panel of een speciaal aangewezen derde op of via deze site of anderszins openbaar gemaakt, ingediend of aangeboden in verband met uw gebruik van deze Site.

Panel verwijst naar een groep van individuen die zich vrijwillig deelnemen aan een reeks studies en onderzoeken.

Panel website verwijst naar de pagina waar panelleden registeren voor lidmaatschap van het panel

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Wij, de panel managers, behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, veranderen of te updaten. Wanneer we wijzigingen maken in de Algemene Voorwaarden zullen we deze pagina updaten en een mededeling plaatsen op de homepage van het panel met een link naar de bijgewerkte Algemene Voorwaarden. Lees alstublieft een dergelijke mededeling en de vernieuwde Algemene Voorwaarden in het geval van een dergelijke melding. Wanneer u uw gebruik van deze site voortzet nadat een dergelijk bericht is geplaatst betekent dat u de de nieuwe Algemene Voorwaarden en hun toepassing op uw gebruik van deze site accepteert.

In aanmerking komen als gebruiker

Individuen zijn slechts toegestaan ​​om één ​​actief account hebt op elk moment. Als het panel redelijke gronden heeft om te vermoeden dat een gebruiker meerdere actieve accounts heeft, kunnen alle accounts van de gebruiker worden opgeschort of beeïndigd en kan alle huidige of toekomstige gebruik van deze site worden geweigerd.

Verplichtingen bij registratie

Als tegenprestatie voor uw gebruik van deze Site / dit Panel, gaat u akkoord met het verschaffen van waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf zoals gevraagd op het registratieformulier (de ‘Profielgegevens’). Wanneer u informatie verschaft die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is of het panel heeft redelijke gronden om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft het panel het recht om uw lidmaatschap op te schoren, te beeïndigen en alle huidige of toekomstige gebruik van de site (of enig deel daarvan) te weigeren.

Uw verplichtingen als panellid

Bij het gebruik van dit planel gaat u akkoord alle leden en medewerkers die u van dienst zijn met respect te behandelen. Schuttingtaal, scheldwoorden en ongepaste acties zullen niet worden getolereerd en zijn reden voor onmiddellijk beëindiging van uw lidmaatschap.

Uw deelnameverplichtingen

Wij behouden ons het recht voor om uw account te annuleren en uw lidmaatschap verwijderen als u niet-waarheidsgetrouwe antwoorden geeft bij deelname aan enquétes of marktonderzoeken uitgevoerd in opdracht van het panel, Cint of haar klantenbestand.

Definities van niet-waarheidsgetrouwe antwoorden

Enquête Speeding

Elke uitgevoerde enquête heeft een geschatte tijd om te voltooien. Als u een enquête beantwoord in een tijdsbestek dat niet binnen het acceptabele bereik valt komt u niet in aanmerking voor het onderzoek of het ontvangen van een vergoeding en kan uw lidmaatschap worden
beëindigd.

Inconsistente of onjuiste antwoorden

Als u antwoorden geeft die niet accuraat en/of inconsistent zijn zult u niet in aanmerking komen voor het onderzoek of het ontvangen van een vergoeding en kan uw lidmaatschap van het panel worden beëindigd.

Red Herring vragen

Open Vragen

Soms zal een onderdeel van een marktonderzoek of enqué bestaan uit open vragen waar u wordt gevraagd uw antwoorden op te schrijven in plaats van een vooraf gedefinieerd antwoord te selecteren. Wanneer een antwoord dat bij een open vraag wordt ingevuld als ongepast of niet passend bij de vraag wordt aangemerkt zult u niet in aanmerking komen voor het onderzoek of het ontvangen van een vergoeding en kan uw lidmaatschap van het panel worden beëindigd.

Aanvullende voorwaarden

Cint behoudt zich het recht voor om vergoedingen te weigeren, panelleden te verwijderen en service te weigeren aan wie dan ook.

Alle uitnodigingen worden verzonden op basis van een eigen sampling-algoritme. Dit algoritme zal geen voorkeur hebben van de ene respondent boven de andere.

Intellectueel Eigendom

Tenzij anders vermeld zijn alle materialen, inclusief en zonder beperking alle tekst, vormgeving, beelden, tekeningen, foto’s, videoclips, muziek en geluiden, handelsmerken, servicemerken en handelsnamen die op de site voorkomen en de selectie en de arrangementen daarvan (gezamenlijk de “Inhoud”) onderworpen aan de intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien of het recht om een aanvraag voor de registratie daarvoor overal ter wereld, in het bezit van of in licentie bij hetzij het ​​panel, filialen van het panel of andere derden die de eigenaars zijn van dit intellectuele eigendom. Tenzij expliciet aangegeven wordt u geen toestemming verleend om de Inhoud te gebruiken of te reproduceren. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

Alle materialen die worden gebruikt in onderzoeken, en alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen die worden gebruikt op de Site (gezamenlijk de “Inhoud” ), zijn onderworpen aan de intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien overal ter wereld, in het bezit van of gebruikt met vergunning van de respectieve eigenaars van dit intellectuele eigendom. U hebt geen toestemming om de inhoud of het onderwerp van de inhoud te gebruiken, onthullen, downloaden, kopiëren, distribueren of te reproduceren (met inbegrip van het plaatsen op websites, social media of blogs). Alle in de inhoud besloten intellectuele eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Houd er rekening mee dat juridische stappen kunnen worden genomen in het geval oneigenlijk gebruik van de Inhoud op u is terug te voeren.

Vergoedingsbeleid

Voor uw deelname aan enquêtes en onderzoeken wordt u beloond in punten. Om punten te verkrijgen, moet u zich eerst registreren als panellid. Om te registeren is geen aankoop nodig. Punten zullen worden verstrekt als nodig wordt geacht wanneer een panellid een enquête op bevredigende wijze afrond. Het aantal aangeboden punten per enquête wordt aangegeven aan het begin van het onderzoek en kan variëren van onderzoek tot onderzoek. Het panel behoudt zich het recht voor om enquêtes waarmee punten kunnen worden verdiend op elk gewenst moment toe te voegen of te wijzigen.

Het panel is niet aansprakelijk of verantwoordelijk op welke wijze dan ook voor de eventuele fiscale gevolgen of plichten die kunnen voortvloeien uit uitgegeven of opgenomen punten of gewonnen prijzen door het panellid.

Het panel behoudt zich het recht voor om een lidmaatschap op te schorten, te wijzigen of te beëindigen wanneer een misbruik van regels, voorschriften of voorwaarden worden geschonden. Het panel zal niet aansprakelijk voor enig lid onder dergelijke omstandigheden.

Verantwoordelijkheden van de gebruiker

Voorbehoud

U accepteert dat het gebruik en browsen van deze site op eigen risico is. Noch het panel, zijn klanten, filialen of andere derden, noch een van hun respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, agenten, derden aanbieders van inhoud of eventuele licentiegevers garandeert dat het gebruik van de Site ononderbroken zal zijn of vrij van fouten, noch geven zij geen enkele garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen uit uw gebruik van de site, de daarin aangeboden diensten of de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van enige informatie of diensten die via de site worden verkregen.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL HET PANEL, CLIENT, DERDEN OF HUN DIRECTEUREN, SECRETARISSEN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AANNEMERS, PARTNERS, OF OPVOLGERS IN ENIG OPZICHT AANSPRAKELIJK ZIJN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING VOOR ENIGE KWESTIE IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, IN HET GEVAL VAN INDIRECTE SCHADE, SPECIALE SCHADE, BIJKOMENDE SCHADE, MORELE SCHADE OF VERTROUWENSSSCHADE, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN OF ENIGE ANDERE NIET RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET PANEL, ONGEACHT OF HET PANEL OP DE HOOGTE IS OF OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE.

De beperkingen van de aansprakelijkheid en voorwaarden in deze overeenkomst zijn van toepassing ongeacht de vorm van de actie, hetzij in contract, garantie, onrechtmatige daad, daad, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord het panel, klanten, adverteerders en andere derden, met inbegrip van hun directeuren, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, vertegenwoordigers, aannemers, filialen, opvolgers of rechtverkrijgenden, te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen alle schade, kosten, schulden en verliezen van welke aard dan ook (inclusief en zonder beperking juridische kosten), die voortkomen uit of in verband met uw gebruik van deze Site of Inzendingen aan Cint of een aangewezen derde, met inbegrip van aanspraken van derden in verband met dergelijk gebruik.

Gedragsregels voor gebruikers

Bij gebruik van deze site gaat u ermee akkoord: (i) De veiligheid van deze Site dan wel diensten, systeembronnen, accounts , servers of netwerken verbonden aan of toegankelijk via deze Site of verwante of gelinkte sites niet te verstoren of anderszins te misbruiken; (ii) Het genot van andere gebruikers van deze Site of gelieerde sites niet te verstoren; (iii) Geen virussen of andere schadelijke, verstorende of vernietigende bestanden of computerprogramma’s te uploaden, plaatsen of anderszins verzenden via deze Site; (iv) Geen poging te doen andermans rekening, dienst of systeem te gebruiken of proberen te gebruiken zonder toestemming van het panel of het creeëren van een valse identiteit op deze Site; (v) Geen spam, junk mail of enige andere ongevraagde vorm van bulk e-mail te versturen via deze Site; (vi) Geen poging te doen om onbevoegde toegang tot deze Site of gedeelten van deze Site die zijn uitgesloten van algemene toegang te verkrijgen.

Bovendien gaat u ermee akkoord dat u alleen verantwoordelijk bent voor acties en communicaties ondernomen vanaf uw account, en dat u voldoet aan alle toepasselijke wetten die betrekking hebben op uw gebruik of activiteiten op deze site .

Beëindiging

Het Panel kan deze overeenkomst te allen tijde beëindigen en kan onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving u de toegang tot de site en het panel ontzeggen wanneer u niet voldoet aan een voorwaarde of bepaling in deze overeenkomst.

Rechten om de site te wijzigen en beheren

De inhoud van deze site is onderhevig aan verandering, beperking of beëindiging zonder enige kennisgeving aan u.

Invaliditeit

Indien, om welke reden dan ook, enige bepaling van deze overeenkomst door een rechtbank nietig wordt geacht, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar te zijn, wordt deze bepaling als losstaand geacht van de rest van de overeenkomst. De rest van de overeenkomst mag worden uitgelegd en geïnterpreteerd zonder verwijzing naar de niet-afdwingbaar bepaling.